Nieuws

30 apr

Negatief resultaat chirurg aftrekbaar?

Een chirurg stopt met zijn dienstbetrekking bij een ziekenhuis en gaat op een laag pitje verder als zelfstandige. Hij verricht onbezoldigd werkzaamheden als orthopedisch chirurg om in het BIG-register te blijven. Daarnaast krijgt hij wel af en toe vergoedingen voor adviezen die hij uitbrengt op zijn vakgebied. In zijn aangiften verwerkt hij als kosten de uitgaven voor beroepsverenigingen, boeken, vaktijdschriften en herregistratie in BIG-register. Al 10 jaar is het resultaat negatief. De vraag is nu of nog wel van fiscaal inkomen sprake is. Een resultaat kan slechts inkomen zijn als naar verwachting ' in de toekomst ' redelijkerwijs voordeel kan worden behaald. In dit geval moest de chirurg dat maar aannemelijk maken, gezien de 10 verstreken jaren met verlies. Dat is hem niet gelukt. Dus kon hij het negatieve resultaat niet in aftrek brengen op zijn overige inkomen.

Lees meer
16 apr

Belasting op inkomen uit vermogen te hoog?

Een verhuurder vond dat de wettelijke waarderingsmethode voor de inkomstenbelasting leidde tot een veel te hoge waarde van zijn woningen en startte een procedure. De hoogste rechter was het met hem eens. De wettelijke methode vervalt als blijkt dat die leidt tot een waarde die ten minste 10% hoger is dan de werkelijke waarde in verhuurde staat. De verhuurder heeft nu de kans om dat waardeverschil van ten minste 10% aannemelijk te maken. In deze uitspraak geeft de hoogste rechter ook een algemene vingerwijzing over de heffing van belasting op inkomsten uit vermogen. Die belasting wordt niet geheven over de werkelijke inkomsten, maar op basis van een fictief rendement van 4% over de waarde per 1 januari. Daarover wordt 30% inkomstenbelasting geheven. De Hoge Raad zegt hierover dat dit stelsel strijdig is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, indien zou komen vast te staan dat het destijds door de wetgever voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van 4% voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is en belastingplichtigen, mede gelet op het toepasselijke tarief, zouden worden geconfronteerd met een buitensporig zware last. Met deze vingerwijzing lijken de kansen van andere particulieren toegenomen als ze, tot behoud van rechten, in bezwaar komen tegen de heffing op vermogen. De bewijslast is echter fors en een garantie op succes is er natuurlijk niet. Inmiddels is er een lagere rechter die vindt dat 4% als gemiddeld rendement over de afgelopen jaren best haalbaar was. Het wachten is op andere uitspraken.

Lees meer
16 apr

Ontslag voor of na 1 juli 2015?

Per 1 juli 2015 veranderen de ontslagregels. De eisen aan een ontslag zijn dan veel strenger. Na 30 juni 2015 dient de werkgever aan te tonen dat een voorgenomen ontslag past binnen in de wet genoemde ontslaggronden. Ook moet vaststaan dat voldoende is gekeken naar herplaatsing en scholing. Het dossier van de werkgever dient hier naadloos op aan te sluiten. Veelal is dat nog niet op orde. Daarom wordt wel geadviseerd om in sommige situaties het ontslag toch voor 1 juli te laten plaatsvinden. Wel vervalt per 1 juli de nu gebruikelijke vergoeding bij ontslag via de kantonrechter. De rechter kent dan bij ieder ontslag uit een dienstverband van ten minste twee jaar een verplichte transitievergoeding toe. Die vergoeding is veel lager dan de vergoeding op basis van de kantonrechtsformule. Overigens blijft het ook na 1 juli mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, waarbij de werknemer recht op WW heeft. Nieuw daarbij is een wettelijke bedenktijd voor de werknemer van 14 dagen. Hoe hoog in dit geval een beëindigingsvergoeding zal zijn, is een kwestie van onderhandeling. Let op Een zorgvuldige vastlegging van het functioneren in het personeelsdossier is belangrijker dan ooit. De werkgever dient actief te kijken naar scholing en herplaatsing. Ook dat dient vastgelegd te worden. Uit het voorgaande hebt u al wel begrepen dat 'ontslag voor of na 1 juli 2015' om deskundige begeleiding vraagt.

Lees meer
16 apr

Tijdelijke arbeidscontracten bij dezelfde werkgever

Bij opvolgende tijdelijke arbeidscontracten ontstaat nu vanzelf een contract voor onbepaalde tijd na drie jaar of bij een derde verlenging. Dat is niet zo bij tussentijdse onderbreking(en) van meer dan drie maanden. Dan begint namelijk een nieuwe reeks. Per 1 juli 2015 verandert deze regeling.

Lees meer
16 apr

Rente op schuld aan ouders voor de eigen woning

Een jong gezin leent van de ouders van de man geld voor de aankoop van de eigen woning. De betaalde rente over deze schuld is in beginsel aftrekbaar, net als hypotheekrente bij een lening van de bank. Vanwege financiële problemen wordt de rente echter een aantal jaren later niet meer betaald, maar bijgeschreven bij de hoofdsom. Net als voorgaande jaren ontvangt het gezin in dit jaar een schenking van de ouders, maar nu wordt deze deels gebruikt voor verrekening met de bijgeschreven rente. Is nu de rente nog wel verschuldigd, of is deze kwijtgescholden en dus niet aftrekbaar? De rechter in hoger beroep vindt dat geen sprake is van kwijtschelding van de rente. Deze werd namelijk zorgvuldig geadministreerd. Vervolgens is de (papieren) schenking gebruikt om de renteschuld af te lossen. Er was wel degelijk sprake van aftrekbare rente. Fiscaal-juridisch ligt dit allemaal uiterst subtiel. Een verkeerde werkwijze kan voor jaren verlies van belastingvoordeel door renteaftrek betekenen.

Lees meer
02 apr

Personeelsfeest op externe locatie belast

Wat zijn de fiscale gevolgen als u een externe studiedag afsluit met een feest, een lopend buffet en een optreden van een beroemd artiest? De invulling van het programma is doorslaggevend voor het antwoord. Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kunt u daarom ook onbelast verstrekken. Het feest is zonder meer een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van dit feest zijn loon voor uw werknemers. U kunt dit loon als eindheffingsloon aanwijzen. Het gaat hierbij om de kosten voor het lopend buffet, het optreden van de beroemde artiest en eventuele andere consumpties. Maar wat nu als de artiest op de werkplek optreedt? Voor personeelsfeesten geldt voor de consumpties en eventueel een artiest (in redelijkheid) een nihilwaardering als het feest plaatsvindt op de werkplek. Dat geldt ook voor werknemers (en hun familieleden) van andere vestigingen, locaties en kantoren. Wordt er tijdens het feest een maaltijd verstrekt, dan geldt hiervoor een normwaardering van € 3,20 per maaltijd.

Lees meer

Wij maken gebruik van cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft.
Ik accepteer cookies van deze website.