Nieuws

25 jun

Premiekorting jongeren bij contract 24 uur per week

Als u dit jaar een werkloze jongere (18 tot en met 26 jaar) in dienst neemt, kunt u in aanmerking komen voor een premiekorting. Deze bedraagt € 3.500 per jaar. De regeling geldt bij een arbeidscontract van 32 uur per week gedurende tenminste 6 maanden. Voor jonge werknemers die op of na 1 juli 2015 bij u in dienst komen, is een contract van 24 uur in plaats van 32 uur voldoende. De werkgever dient te beschikken over een doelgroepverklaring van UWV of de gemeente waaruit blijkt dat de werknemer direct voordat hij in dienst kwam, recht had op een uitkering. De werknemer vraagt de doelgroepverklaring aan. Met een machtiging van de werknemer kan de werkgever de verklaring ook zelf aanvragen.

Lees meer
11 jun

Loonadministratrice in de fout, geen boete

Stel, een ervaren en deskundige werkneemster doet de loonadministratie voor uw bedrijf. De belastingdienst betrapt haar bij een controle op grove fouten in uw aangiften loonheffing. Ze blijkt er een potje van te hebben gemaakt. Niet zij, maar u als werkgever krijgt natuurlijk de naheffingsaanslag, met een forse boete. Kunt u die boete met succes aanvechten? De gedragingen van uw werkneemster kunnen aan u als werkgever worden toegerekend, maar dat betekent niet automatisch dat u ook boete verdient voor haar fouten. Als u bij het opdragen van de werkzaamheden aan de werkneemster de zorg heeft betracht die redelijkerwijs van u kon worden gevergd en als u in redelijkheid niet aan een behoorlijke taakvervulling van de medewerkster behoefde te twijfelen, dan valt u als werkgever niets te verwijten. De boete dient dan volgens de rechter te vervallen. Let op: dit betekent geen vrijbrief. U moet aannemelijk maken dat u de opdracht met zorg hebt verstrekt (aan medewerker met de nodige ervaring) en ook niet hoefde te twijfelen aan een behoorlijke taakvervulling.

Lees meer
11 jun

Zakelijk gebruik bedrijfspersonenauto door personeel

Een werkgever (hotel) heeft een personenauto die voor het bedrijf worden ingezet. Werknemers gebruiken de auto om gasten te halen en te brengen. De auto wordt ook verhuurd aan gasten en soms gaat het personeel er mee naar bedrijfsbijeenkomsten buiten de deur. De sleutels van de auto hangen netjes in een afgesloten kastje. Drie werknemers hebben de sleutel van dat kastje, van wie er twee een rijbewijs hebben. Na een controle legt de belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffing op wegens privégebruik door deze werknemers. Hoezo privégebruik, vraagt het hotel zich af en procedeert tot de hoogste rechter. De uitspraak is positief voor het hotel. Als een auto wordt bestuurd ter uitvoering van zakelijke opdrachten, dan blijft de feitelijke beschikkingsmacht over de auto bij de werkgever berusten. Bij de beoordeling of de bijtelling privégebruik van toepassing is, moet eerst de vraag worden beantwoord of de auto wel aan de werknemers 'ter beschikking is gesteld'. Dat moet de inspecteur bewijzen. En pas als dat vaststaat, komt aan de orde de vraag of de terbeschikkingstelling ook betrekking heeft op gebruik voor privédoeleinden. Conclusie: u hoeft als werkgever geen bijtelling toe te passen over de bedrijfspersonenauto als uw werknemers deze slechts besturen voor de uitvoering van door u gegeven opdrachten.

Lees meer
11 jun

Afkoop woekerpolis leidt tot dubbel verlies

Stel, om principiële redenen koopt u een lijfrentepolis af als blijkt dat het een woekerpolis is. De afkoopsom wordt tot uw inkomen gerekend, als de premie voor deze polis aftrekbaar was. Een wettelijk logisch sluitend systeem. Maar in de wet is nog iets geregeld: bij afkoop van bepaalde polissen wordt als 'straf' bovendien 20% zogenaamde revisierente bij het inkomen geteld. Die geldt als vergoeding voor het feit dat u de belasting over de premie én het behaalde rendement pas op een (veel) later tijdstip, bij uitkering van de polis, zou betalen. De straf van 20% wordt volgens de wet berekend over de waarde ten tijde van afkoop. Stel nu dat de woekerpolis op verlies staat: de waarde is lager dan uw inleg. Vervalt die 20% dan? De uitspraak is kort en pijnlijk. De 20% revisierente is terecht berekend, ook al staat vast men feitelijk geen voordeel heeft genoten. Met de revisierente is namelijk beoogd een mogelijk ten onrechte genoten voordeel te compenseren, los van de vraag of het ook daadwerkelijk is genoten. Dus: dubbel verlies bij afkoop van de woekerpolis. Tip: vaak is het beter om de polis volgens de voorwaarden door te laten lopen tot de beoogde uitkeringsdatum. Dan is van afkoop en revisierente immers geen sprake. Laat u goed adviseren, het is complexe materie.

Lees meer
11 jun

Parkeerbelastingergernis

Alleen om even snel een gerepareerde klok op te halen zet Hans zijn auto in een parkeervak voor de juwelier. Hij koopt geen parkeerkaartje omdat hij zo terug zal zijn. Misschien heeft hij ook het gevoel dat dit geen parkeren is, maar bij de juwelier blijkt echter dat de klok nog niet terug is van de reparateur. Dus Hans stapt onverrichterzake weer in zijn auto. Dan ontdekt hij een bon onder de ruitenwisser met een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hij protesteert en maakt er zelfs een rechtszaak van. Wat beslist de rechter? Er werd geen klok ingeladen, ook als was dat wel de bedoeling. Dus was geen sprake van 'het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van zaken van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is'. En dan is het gewoon betaald parkeren. Hans had beter eerst kunnen bellen of hij de klok kon ophalen. De maximale naheffing parkeerbelasting is in 2015 per geval € 59. Dat is dus uw risico als u even de auto op een betaalde parkeerplek zet. Hoe lang u daar staat, maakt overigens niet uit voor de naheffingsaanslag. Nog een ergernis Piet zet zijn elektrische auto, om hem (betaald) op te laden, op een speciaal daarvoor bestemde parkeerplaats met laadpaal. Hij koopt geen parkeerkaartje. Ook hij krijgt een bon onder de ruitenwisser. Hij had volgens de rechter uit de borden bij de parkeerplaats moeten afleiden dat (ook voor hem) sprake was van betaald parkeren.

Lees meer
28 mei

Sectorindeling bepaalt hoogte premies

De hoogte van de premies die u voor uw werknemers betaalt, is afhankelijk van de sectorindeling. Daar zitten behoorlijke verschillen in. Een belastinginspecteur wilde een groothandel die koppen, glazen, schotels, schoonmaakartikelen en keukenapparatuur aan de horeca verkocht gaan indelen in een sector met een lagere premie: groothandel in technische producten en metalen. Aardig, maar zo werkt het volgens de rechter niet. Volgens gangbaar spraakgebruik en naar de maatschappelijke functie was de groothandel immers simpelweg geen 'groothandel in technische producten en metalen'. Dus was de groothandel al goed ingedeeld in de - helaas - duurdere sector Soms kunt u wel degelijk geld besparen door eens goed naar de sectorindeling te laten kijken. Dat is zeker het geval als u producten of diensten levert die onder sectoren met verschillende premies kunnen vallen. Let op: de belastinginspecteur heeft in principe een tegengesteld belang.

Lees meer

Wij maken gebruik van cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft.
Ik accepteer cookies van deze website.