Nieuws

27 nov

EU-sancties tegen Rusland: vraag werktijdverkorting aan

Wordt uw bedrijf getroffen door de EU-sancties tegen Rusland? In dat geval kunt u sinds 1 november jl. gebruikmaken van de werktijdverkortingsregeling als u daardoor geconfronteerd wordt met een werkvermindering van meer dan 20% per week. U kunt dan voor de werknemers voor wie u een loondoorbetalingsverplichting heeft, de aanvraag voor werktijdverkorting indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vervolgens een ww-uitkering aanvragen bij het UWV. U ontvangt de ww-uitkering voor de niet-gewerkte uren en uw werknemers blijven gewoon in dienst. De duur van de regeling is echter beperkt. De periode waarvoor de werktijdverkortingsregeling geldt, bedraagt minimaal 2 en maximaal 24 weken. Deze kan mogelijk 1 keer worden verlengd voor afloop van de eerste termijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft formulieren ter beschikking gesteld waarmee u een aanvraag kunt indienen. De werktijdverkortingsregeling werd op 15 augustus 2014 al opengesteld voor bedrijven die worden getroffen door de Russische boycot.

Lees meer
27 nov

Hoe verdeelt u de kosten van een studiedag onder de Werkkostenregeling?

Stel, u organiseert een studiedag op een mooie locatie. Er wordt gezamenlijk geluncht en gedineerd en 's avonds is er een teambuildingactiviteit. Welke gevolgen heeft dit voor de toepassing van de Werkkostenregeling? Die gevolgen hangen af van het programma en de bestede tijd aan de diverse onderdelen. U kunt de kosten als volgt verdelen. Voor de maaltijden en het verblijf past u de gerichte vrijstelling voor zakelijke maaltijden en tijdelijk verblijf toe. Voor het cursusdeel geldt ook een gerichte vrijstelling. Activiteiten die meer behoren bij een personeelsfeest kunt u in de vrije ruimte onderbrengen. Als het cursusdeel overheerst, is het verdedigbaar dat ook de teambuilding deel uitmaakt van de cursusdag en gericht vrijgesteld is. Er gelden gerichte vrijstellingen voor vergoedingen en verstrekkingen waarbij het zakelijk karakter overheerst. Er is geen gerichte vrijstelling voor een personeelsfeest of bedrijfsuitje. Organiseert u echter een personeelsfeest of activiteit op de werkplek, bijvoorbeeld in de kantine van uw bedrijf, dan geldt daarvoor de nihilwaardering. De kosten van het feest of de activiteit verkleinen in dat geval niet de vrije ruimte.

Lees meer
27 nov

Nog dit jaar toevoegen aan de oudedagsreserve

Voldoet u aan het urencriterium en had u op 1 januari 2014 de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt? In dat geval kunt u 10,9% van uw winst aan een oudedagsreserve toevoegen met een maximum van € 9.542. Let op, op deze dotatie komt eerst nog in mindering de ten laste van de winst gekomen pensioenpremie. Bovendien kunt u toevoegen voor zover uw ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar meer bedraagt dan de oudedagsreserve aan het begin van het jaar. Doteer dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. In 2015 wordt het dotatiepercentage verlaagd tot 9,8% en het maximum tot € 8.640. Met de vorming van de oudedagsreserve kunt u de belastbare winst jaarlijks afromen, zonder dat u werkelijk een uitgave doet. Het is eigenlijk niet meer dan een papieren reserve in de vorm van een aftrekpost. U bouwt dus niet werkelijk een oudedagsvoorziening op, maar als u uw onderneming staakt, dan wordt de oudedagsreserve wel bij uw winst geteld en moet u er alsnog belasting over betalen. Als u de financiële mogelijkheden daartoe heeft, doet u er daarom verstandig aan om ter grootte van de jaarlijkse dotatie aan de reserve ook werkelijk liquide middelen opzij te zetten. U kunt dan gebruikmaken van de mogelijkheid om de oudedagsreserve om te zetten in een lijfrente bij een verzekeraar of een bank. Met de opzij gezette liquide middelen betaalt u dan de lijfrentepremie waarmee de oudedagsreserve afneemt. Belastingheffing komt dan pas in beeld als de lijfrente tot uitkering komt.

Lees meer
27 nov

Meer tijd voor bijbetaling IB 2014

Krijgt u volgend jaar met bijbetaling van inkomstenbelasting over 2014 te maken? In dat geval heeft u daarvoor vier maanden extra de tijd. De verlenging van de betalingstermijn komt bovenop de gebruikelijke 6 weken die u krijgt bij het opleggen van de aanslag. U hoeft geen invorderingsrente te betalen voor de extra tijd die u krijgt voor de betaling. Dit heeft staatssecretaris Wiebes toegezegd tijdens het debat over het Belastingplan 2015. De bijbetaling kan oplopen van een paar tientjes tot enkele honderden euro's. U kunt met name met bijbetaling (of lagere teruggaaf) van inkomstenbelasting over 2014 te maken krijgen als u dit jaar naast uw reguliere loon ook andere beloningen heeft ontvangen, zoals vakantiegeld, een tantième, eindejaarsuitkering, bonus of een dertiende maand. De bijbetaling (of lagere teruggaaf) hangt samen met het inkomensafhankelijker worden van de heffingskortingen. Deze wijzigingen konden niet meer tijdig in de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen over 2014 worden verwerkt. De bijbetaling of lagere teruggaaf betreft alleen het jaar 2014. Per 1 januari 2015 zijn de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen wel aangepast.

Lees meer
13 nov

Betaal uw aftrekbare lijfrentepremie in 2014

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De premie die u betaalt, is aftrekbaar van uw inkomen. Zorg er dan wel voor dat u de lijfrentepremie nog dit jaar betaalt. Terugwentelen van de later betaalde lijfrentepremie is niet meer mogelijk. In de aangifte inkomstenbelasting 2014 die u volgend jaar indient, kunt u dus alleen de in 2014 betaalde lijfrentepremie in aftrek brengen. U komt voor lijfrentepremieaftrek in aanmerking als u een aantoonbaar pensioentekort heeft. De berekening van het pensioentekort en daarmee van de maximaal aftrekbare lijfrentepremie, is een vrij lastige exercitie die u het best kunt overlaten aan een deskundige. Hij (zij) heeft daarvoor naast uw inkomensgegevens over 2013 ook een opgave nodig van uw pensioenaangroei over 2013. De pensioenaangroei is het verschil tussen het pensioen dat u aan het begin van het kalenderjaar en aan het eind van het jaar heeft opgebouwd als gevolg van deelname aan een pensioenregeling. Deze opgave moet uw verzekeraar of pensioenfonds aan u hebben verstrekt. Voor zelfstandige ondernemers is de eventuele dotatie aan de oudedagsreserve in 2013 van invloed op de af te trekken lijfrentepremie in 2014.

Lees meer
13 nov

Werkgerelateerde fitness blijft onbelast

Vindt u het belangrijk dat uw werknemers aan fitness doen zodat zij hun werkzaamheden goed kunnen uitoefenen? In dat geval is deze werkgerelateerde fitness in de werkkostenregeling gericht vrijgesteld als arbovoorziening. Het is dan niet van belang of de fitness op of buiten de werkplek in een fitnesscentrum plaatsvindt. Wilt u de risico's voor de gezondheid van uw werknemers beperken of wegnemen, neem dan een fitnessprogramma op in uw arbobeleidsplan. U kunt de fitness in een sportschool dan onbelast blijven vergoeden. Staatssecretaris Wiebes bevestigt dat werkgerelateerde fitness gericht vrijgesteld is als arbovoorziening. Voor de fitness op de werkplek geldt een nihilwaardering in de werkkostenregeling. De fitness buiten de werkplek is belast of kunt u als eindheffingsbestanddeel onderbrengen in de vrije ruimte.

Lees meer

Wij maken gebruik van cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft.
Ik accepteer cookies van deze website.